Informasjonsoversikter

NAVs nettsted

NAVs nettsted inneholder mye oversiktlig og nyttig informasjon for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb. De nåværende NAV-tiltakene er beskrevet for arbeidssøkere  generelt på NAVs nettside Tiltak for å komme i jobb. Arbeidsgivere som ønsker eller vurderer å ansette en person med behov for tilrettelegging, kan få en god oversikt på nettsiden Tilby jobb Hvordan tilby jobb til en person som trenger tilrettelegging.

Tiltaksforskriften

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) omtaler både fellesbestemmelser og informasjon om eksisterende enkelttiltak. Der beskrives formålet med hvert enkelt tiltak, hva innholdet i tiltaket skal være, hvilke arbeidssøkere som kan tilbys tiltaket, varighet av tiltaket for den enkelte arbeidssøker, tilskudd til tiltaksarrangør (hvis tiltaksarrangør er inne i bildet), for noen tiltak krav til tiltaksdeltakeren eller en ekstern involvert bedrift og hva tilskuddet til tiltaksarrangør skal dekke. Forskriften dekker også noen andre forhold.

Rundskriv til tiltaksforskriften

Hovednr. 76 § 12 – Utfyllende regler for Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsmarkedstiltak er utarbeidet for internt bruk hos NAV. Også for andre spesielt interesserte kan det være nyttig informasjon å finne der. En del av informasjonen under menyvalget Aktuelle tiltak er hentet derfra.