Kommunale dagaktivitetstilbud

Ved større tilretteleggingsbehov slik at VTA-plass blir vanskelig og ved mangel på VTA-plasser, kan mange mennesker med utviklingshemning få kommunalt dagaktivitetstilbud. Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven skal helse- og omsorgstjenesten i kommunen arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak bl.a. for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for det.

Generelt legges det vekt å tilby brukerne meningsfulle og nyttige aktiviteter som de mestrer og har glede av. Det fins mange fornøyde brukere av dagaktivitetstilbud. Hvor mye arbeidsrelatert aktivitet det er, varierer. Mange steder legges det vekt på produksjonsrettet virksomhet, men slett ikke alle steder. Når det gjelder antall timer i uka med aktivitetstilbud som tilbys den enkelte bruker, er det gjerne mindre enn i tiltak administrert av tiltaksbedrifter.

NAKU skriver på sitt nettsted om dagaktivitetstilbud: «De kommunale dagtilbudene har hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., men er ikke en sterkt lovforankret rettighet. Det er i stor grad opp til den enkelte kommune å bestemme omfang, innhold og organisering av slike tilbud.»

Noen kommuner har to typer dagaktivitetstilbud, arbeidslivsentre og aktivitetssentre. De som har minst oppfølgingsbehov, får plass på arbeidslivssentre. Noen arbeidslivssentre kan hjelpe brukere som ønsker det, til deltidsarbeid i ordinære virksomheter med oppfølging fra arbeidslivssenteret. Nittedal kommune er et godt eksempel på en kommune som satser på at mennesker med utviklingshemning skal kunne få arbeide i ordinære bedrifter.