Eksempel 1

Jan og god jobbmatch

Jan har en ervervet og varig hjerneskade etter en fallulykke som innebærer at han har problemer med å uttrykke seg muntlig. Før skaden jobbet han som bibliotekar ved et universitetsbibliotek. Jobben innebar veiledning til studenter og lærere når det gjaldt å finne frem til relevant litteratur til studentenes prosjekter og lærernes pensum. Etter skaden var det vanskelig å returnere til bibliotekarjobben. Jan fikk i stedet jobb ved et arkiv, hvor arbeidet bestod i å registrere skriftlige og visuelle data i et stort nasjonalt register. Arbeidet var selvstendig og kravene til kommunikasjonsferdigheter i selve jobben var minimale, da han sort sett satt for seg selv ved datamaskinen. I pauser og under lunsjen var Jan sammen med de andre. Han deltok i samtaler i den grad han kunne, og det var akseptert blant kollegene. De var klar over Jans utfordringer på kommunikasjonsområdet.

Jans eksempel viser hvor viktig det er å finne god jobbmatch dersom kommunikasjonsvanskene er omfattende. Ved å finne god jobbmatch reduseres behovet for omfattende trening og tilrettelegging for sosiale ferdigheter. I Jans tilfelle var god jobbmatch etter skaden ikke forenlig med å gjenoppta tidligere jobb da hans kommunikasjonsvansker ikke uten videre kunne «trenes opp». Det ville vært uetisk, uhensiktsmessig og ressurssløsende å satse på den tidligere jobben til Jan.