Hjelpemidler fra NAV

Mange mennesker med utviklingshemning har nå sin egen smarttelefon og/eller sitt eget nettbrett og har stor nytte og glede av dette. Mange tradisjonelle hjelpemidler kan nå erstattes av apper og lastes ned gratis eller kjøpes via App Store eller Google Play (Play Butikk). Noen personer med utviklingshemning trenger fortsatt spesialutstyr og kan få innvilget lån av dette som hjelpemiddel fra NAVs fylkesvise hjelpemiddelsentraler. Det er spesielt snakk om hjelpemidler for strukturering, planlegging og varsling. Noe trenger også kommunikasjonshjelpemidler.

De fylkesvise hjelpemiddelsentralene kan hjelpe med rådgivning i forhold til problemstillinger, valg av produkter, utprøving av utstyr, opplæring i bruk av utstyr og kurs. NAV skriver på sitt nettsted: Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt kognitiv funksjon på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

  • få løst praktiske problemer i dagliglivet
  • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
  • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Hjelpemiddeldatabasen viser mange typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan lånes ut via de fylkesvise hjelpemiddelsentralene eller om brukeren selv eller andre må dekke utgiftene. Nettsiden for kognitive hjelpemidler lister opp en del hjelpemidler for kognisjon. Der er det altså både slike som kan innvilges etter individuelle søknader og noen som ikke gis som hjelpemiddel. Generelt lånes ikke utstyr med SIM-kort ut som hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralene, spesielt ikke hvis det er snakk om abonnement. I enkelte tilfeller hjelpemiddelsentralene tilskudd til oppstartskostnader.

For å få låne et hjelpemiddel fra NAV må det leveres en begrunnet søknad. Det er viktig å få klart frem at funksjonsevnen er vesentlig og varig nedsatt og at hjelpemidlet er både nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen. Saksbehandlingen er individuell. Det vil si at det vurderes i hvert enkelt tilfelle om en søknad skal innvilges eller ikke.

Nettstedet Klok Bolig, utarbeidet av Karde, omtaler en rekke kognitive hjelpemidler. Informasjon om enkelthjelpmidler fins under menyvalget Produkter og videre Kommunikasjon, påminnelser og tidsstøtte. Der er det både en kort beskrivelse av hvordan hvert enkelt hjelpemiddel brukes, leverandørens navn, plattform det brukes på, pris (der den er tilgjengelig), om produktet lånes ut via NAV og lenke til distributørens tilleggsinformasjon om produktet. Nettstedet var ferdig i tidlig i 2017, så priser kan være noe endret, noen produkter kan være utgått, og nye kan ha kommet til.