Prosjekterfaringer

Karde AS har gjennomført en rekke prosjekter som viser at mennesker med utviklingshemning har god nytte av å bruke IKT, se Kardes nettsider om prosjekter for mennesker med utviklingshemning. Her omtales kort de som er mest relevante for arbeid.

I prosjektet IKT på veien videre ble det vist hvor nyttig det var for målgruppen å bruke instruksjonsfilmer for å lære nye arbeidsoppgaver i en tiltaksbedrift. I Doorways brukte arbeidstakere med utviklingshemning med suksess standardapplikasjoner som følger med et nettbrett som hjelp under arbeidspraksis i ordinære bedrifter. I Mestring med mobil lærte ungdom med utviklingshemning å bruke iPhone ved hjelp av instruksjonsfilmer, og foreldrene rapporterte om økt selvstendighet pga. iPhone-bruk etterpå.

Karde har også utarbeidet en veileder for «folk flest» i produksjon av instruksjonsfilmer for målgruppen, kalt Gode instruksjonsfilmer. I Doorways lagde arbeidsledere instruksjonsfilmer for nye arbeidsoppgaver for arbeidstakere som hadde praksisplass i eksterne bedrifter. De lagde også «promoteringsfilmer» for hver enkelt arbeidstaker som skulle begynne på en ekstern arbeidsplass. Promoteringsfilmene viste arbeidstakerne i én eller flere arbeidssituasjoner i vekstbedriften de jobbet i. En av vekstbedriftene som deltok, la også vekt på å vise en del av hver arbeidstakers personlighet i hans eller hennes promoteringsfilm. Disse filmene så ut til å bli godt mottatt av linjeledere i eksterne bedrifter.