For arbeidstakeren

Arbeid har generelt positive effekter på psykisk og fysisk helse. Betydning av arbeid for psykisk velvære er langt større blant mennesker med utviklingshemning enn i den generelle befolkningen. De som er i jobb, har en bedre livskvalitet enn de som ikke er det. En NAKU-rapport beskriver at ordinært arbeid gir større arbeidstilfredshet enn skjermet arbeid.

Viktige positive effekter av arbeid:

  • Gir mening og tilhørighet i hverdagen
  • Gir følelse av å være viktig, å være til nytte for andre og å bidra i samfunnet
  • Øker uavhengighet og selvstendighet
  • Gir mulighet for å være kreativ, skape og produsere noe
  • Øker selvfølelse, selvrespekt og status. Det å kun motta hjelp og tjenester fra andre uten å få anledning til å gi noe tilbake, kan være nedverdigende.
  • Bidrar til personlig utvikling og læring
  • Øker kontaktnettverket

 

Naku-rapportens forside