Situasjonen i dag

NAV prioriterer ikke å hjelpe mennesker med utviklingshemning ut i arbeid ut fra den tankegangen at de kan lett få uførepensjon og dermed er økonomisk sikret sitt livsopphold.

Dette skjer til tross for at Norge har ratifisert FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ifølge konvensjonens artikkel 17 har at mennesker med nedsatt funksjonsevne rett til arbeid på lik linje med andre. Det er bl.a. snakk om:

  • å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til effektiv tilgang til arbeidsrettede veiledningsordninger, arbeidsformidling, yrkesopplæring og etter- og videreutdanning
  • å fremme mulighetene for sysselsetting og karriereutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, så vel som hjelp til å finne, skaffe seg, holde på og komme tilbake til et arbeid
  • å arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få arbeidserfaring på det åpne arbeidsmarkedet

Forside av FN-konvensjonen

 

NAVs manglende prioritering skjer til tross for av indikasjoner på at arbeidsgivere i Norge er positive til å ansette mennesker med utviklingshemning (Ellingsen 2011).

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTAO eller VTO) ble innført i 2006. Slike plasser tildeles imidlertid i liten grad mennesker med utviklingshemning. Spjelkavik og medarbeidere viste i 2012 at skoler med elever med utviklingshemning, NAV og tiltaksarrangører (arbeidsmarkedsbedrifter) i liten grad gir tilbud om arbeid på vanlige arbeidsplasser til mennesker med utviklingshemning. I prinsippet er det NAV som har oppfølgingsansvaret for varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Problemet er at NAV-systemet, slik det fungerer i dag, ikke gir  arbeidstakere med utviklingshemning tiltak med en tilrettelagt oppfølging med besøk på arbeidsplassen ved behov.

Valgfrihet

Mennesker med utviklingshemning har i dag få valgmuligheter når det gjelder arbeid. Det er en svært uensartet gruppe. Mange trives godt med å jobbe i skjermet sektor og har et godt tilbud der. De har eller får venner med utviklingshemning på arbeidsplassen. Noen tiltaksbedrifter har muligheter for at arbeidstakere på VTA kan få arbeide i eksterne bedrifter, i alle fall på deltid. En del mennesker med utviklingshemning ønsker kun å arbeide i ordinære bedrifter.