Tips og utfordringer

Tips

 • Planlegge voksenlivet
  Tenk på og jobb målbevisst mot hva eleven skal drive med på dagtid som voksen. Etter endt videregående skole og evt. folkehøgskole har de fleste få valg. Ønsker man VTA (varig tilrettelagt arbeid) i skjermet sektor, er det ofte lang ventetid. Det er få andre tilbud. Den arbeidserfaringen elevene får under skolegangen, er av stor betydning for senere arbeidsliv.
 • Undersøke om lærekandidatordning er mulig
  Lærekandidatordningen brukes for elever som ikke kan oppnå full fagkompetanse i VGS (videregående skole). Det er en yrkesrettet utdannelse som kan gi kompetansebevis. Man dokumenterer kompetanse i minst ett av målene i et vanlig utdanningsløp. Elever med særskilte behov har fortrinnsrett til det utdanningsløpet de måtte ønske.
 • Tilrettelegge på arbeidsplassen
  Det bør gis tilrettelegging og oppfølging ved selve arbeidspraksisen. SE-metodikken i form av CE (Customized Employment) er velegnet for tilrettelegging og oppfølging av mennesker med utviklingshemning.
 • Finne relevante mål for jobb
  Noen elever har urealistiske forventinger til jobb. Da gjelder det å finne ut hva som motiverer eleven til et urealistisk jobbønske samt å sammen med eleven finne interessante relaterte jobbmål. Se eksempler under «Oppfølging fra skolen».

Utfordringer

 • Ta hensyn til elevens ønsker
  Det er viktig å finne ut av hva eleven selv egentlig ønsker. Det er ikke sikkert eleven har konkrete ønsker for jobb pga. mangel på kunnskap om hva man kan gjøre på forskjellige arbeidsplasser. Da trenger eleven å få innblikk i dette bl.a. ved å være til stede på flere arbeidsplasser før ønsker kan konkretiseres.
 • Kartlegging
  Hvis en elev ikke kartlegges for interesser, ønsker, evner og ferdigheter, kan muligheter for arbeid i voksenlivet innskrenkes. NAV mener ofte at den kartleggingen som er gjort (og ikke gjort) i videregående skole, er tilstrekkelig.
 • Uføretrygd fra 18 år
  Det er lett for de fleste ungdommer med utviklingshemning å få uføretrygd fra de er 18 år. Da blir interessen og oppfølgingen fra NAVs side for å hjelpe dem ut i arbeidslivet i ordinær virksomhet minimal. Uheldige konsekvenser av å få uføretrygd fra 18-års alder kan endre seg hvis det f.eks. innføres en ordning med varig oppfølging ute på arbeidsplasser i VTO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift).
 • Praksisplasser
  Mange elever med utviklingshemning vil profittere på å få prøve ulike typer arbeid i løpet av skolegangen. Da gjelder det å få tak i velegnede arbeidsteder for arbeidspraksis. Man må regne med at dette krever en viss innsats.