Status for arbeid

[col2 break=’767′ gap=’5,8′ wrap_padd=’0,0′ align=’left’ valign=’top’][col]

I rapporten om overgang skole arbeidsliv påpekes det at det er for få arbeidsplasser i innen tilrettelagt arbeid, og elever som har hatt praksis der, må eventuelt vente på ledig plass. Dette fører til at for mange får tilbud om kommunal dagsenterplass.  I NAKUs tilstandsrapport om arbeids- og aktivitetssituasjonen for vår målgruppe påpeker at 20 % av de som er i kommunale dagtilbud, fyller kriteriene for  deltakelse i skjermede tiltak.

Om en kommer ut i arbeidsliv, avhenger av bosted og holdninger i næringsliv, ­­NAV og hjelpeapparat forøvrig. Det ordinære arbeidslivet er i liten grad tilgjengelig for personer med utviklingshemning.

Når det gjelder dagtilbud, er ikke kommunene pålagt å gi et minimumstilbud til den enkelte bruker, så man ser at også andelen av brukere og mengden tilbud som gis, varierer sterkt mellom kommunene.

Rapporten Voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene – Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene? ble publisert i januar 2018. Man fant der en høyere andel voksne med utviklingshemning uten noen form for dagaktiviteter enn i tidligere norske studier. Det var særlig stor andel blant personer registrert med lett grad av utviklingshemning som ikke var registrert i arbeidstiltak eller annen dagaktivitet.

Les mer

Proba samfunnanalyse Rapport 2016-001 beskriver arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemning: I desember 2013 var det 14.255 personer med utviklingshemning på uføretrygd. Av dem var 25 % NAV-tiltaksdeltakere. Nær 90 % av tiltaksdeltakerne var i VTA i skjermet sektor. NAV-veiledere påpeker at flere av de som i dag er i VTA i skjermet virksomhet, kunne arbeidet i ordinære virksomheter, forutsatt varig tilrettelegging og støtte.

I NOU /2016:17 På lik linje fastslås det at det er potensiale for at flere med utviklingshemning kan delta i arbeidslivet med tilstrekkelig støtte og oppfølging.

[/col][col]

Forsiden til rapporten om overgang skole-arbeid

Samarbeidsfora-rapportens forside

 

PROBA-rapportens forside

 

Forside av NOU

[/col][/col2]