Kognitive vansker

Kognitive vansker er problemer med å bearbeide informasjon, det vil si med det å velge ut, forstå, lagre, gjenfinne, resonnere og kommunisere i forhold til den informasjonen man har mottatt. Her er noen eksempler på problemer ved kognitive funksjonsnedsettelser:

 • Redusert oppmerksomhet
 • Redusert konsentrasjon
 • Vansker med å forstå, oppfatte og bearbeide sanseinntrykk
 • Svekket evne til struktur/oversikt/planlegging
 • Redusert evne til å tenke abstrakt
 • Redusert problemløsingsevne
 • Svekket orienteringsevne
 • Svekket korttidsminne
 • Svekket tidsforståelse
 • Svekket initiativ og evne til oppstarting av gjøremål
 • Svekket evne til å utføre oppgaver
 • Mangelfullt og svekket verbalspråk
 • Behov for lengre tid til å lære nye ferdigheter

En person med kognitiv funksjonsnedsettelse har gjerne en kombinasjon av ovenfor nevnte problemer. Kognitive funksjonsnedsettelser kan skyldes medfødte eller ervervede hjerneskader, utviklingshemning eller spesifikke problemer som dysleksi.

Vansker ut fra grad av utviklingshemning

NAKUs nettsted beskrives generelt funksjonsnivå ut fra grad av utviklingshemning. Her er en lett forkortet versjon:

Lett utviklingshemning

Mental alder er rundt 9-12 år. Lett utviklingshemning innebærer oftest at personen kan ta hånd om seg selv på en god måte. Personen mestrer mange av dagliglivets ferdigheter som personlig hygiene, matlaging og andre praktiske og huslige ferdigheter. De største problemene oppstår vanligvis med teoretisk skolearbeid, og mange har problemer med å lese og skrive. Mange kan delta i alminnelige samtaler, men de språklige ferdighetene varierer, både når det gjelder å forstå og å uttrykke seg. Mange kan ha en vanlig jobb eller en jobb som er tilpasset personens mestringsnivå.

Moderat utviklingshemning

Den mentale alderen er beregnet til å være fra 6 til 9 år. Det er ofte en organisk forklaring på funksjonsnedsettelsen. Tilleggstilstander som autisme, epilepsi og ulike fysiske funksjonsnedsettelser er vanlige. Moderat utviklingshemning innebærer forsinket utviklet språk, både evne til å uttrykke og å forstå språket. Den språklige mestringen vil være begrenset også i voksen alder. Noen kompenserer svake språklige ferdigheter med tegn til tale.

Ved moderat utviklingshemning er personens evne til egenpleie og motoriske ferdigheter begrenset, og noen vil trenge livslangt tilsyn og støtte i de fleste dagligdagse gjøremål. Noen har grunnleggende ferdigheter for å kunne lese, skrive og telle. Undervisning som er tilrettelagt elevens nivå er viktig for læring og mestring. Personer med moderat utviklingshemning vil trenge varierende grad av støtte for å kunne leve og arbeide i samfunnet.

Alvorlig utviklingshemning

Den mentale alderen hos voksne er mellom 3 og 6 år. Alvorlig utviklingshemning fremstår nokså likt moderat utviklingshemning, men ferdighetsnivået er lavere. De fleste med alvorlig utviklingshemning har betydelig nedsatt motorikk og tilleggstilstander som skyldes mangelfull utvikling eller skader av sentralnervesystemet.

Dyp utviklingshemning

Den mentale alderen under 3 år. Mennesker med dyp utviklingshemning har svært begrenset evne til å kommunisere og å forstå verbalt språk. Noen kan mestre enkle former for ikke-verbal kommunikasjon. Personer med dyp utviklingshemning har ofte store begrensninger i bevegelsesevne og har lite eller ingen evne til å ivareta egne behov, dvs. de har behov for konstant bistand og støtte. Tilleggstilstander som epilepsi, autisme, svekket syn og hørsel forekommer hyppig.