Mer informasjon

Les mer om utviklingshemning

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning) omtaler utviklingshemning på sitt nettsted. NAKU har som hovedoppgave å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for mennesker med utviklingshemning. På NAKUs nettsted fins artikler, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til temaer som NAKU arbeider med.

Frambu er et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Mange med utviklingshemning har en sjelden diagnose. På Frambus nettsted er det mye informasjon om slike diagnoser. Frambu arrangerer kurs for personer med en diagnose samt foreldre og fagmiljøer.

SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning) en stiftelse som arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter. Stiftelsen SOR arbeider for å fremme rettigheter for mennesker med utviklingshemning gjennom samvirke med enkeltpersoner, offentlige etater, fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner.

Bilde av forsiden til magasinet Vi vil

Interesseorganisasjoner og kompetansemiljøer

NFU – Norsk Forbund for Utviklingshemmede

LUPE – Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

NNDS – Norsk Nettverk for Down syndrom

Frax – Foreningen for Fragilt X-syndrom

Norsk forening for Williams´syndrom

Andre interesseforeninger: Kontakt Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Karde AS er en bedrift som bl.a. arbeider med at mennesker med utviklingshemning skal kunne bruke IKT. Karde har hatt og har mange prosjekter med sluttprodukter som kan brukes av mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat.

ASK (Alternativ supplerende informasjon)

ASK brukes som kommunikasjonsform for personer som helt eller delvis mangler tale. Alternativ kommunikasjon er kommunikasjonsformer som helt kan erstatte talen. Supplerende kommunikasjon er kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale, som er utydelig eller svak. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografier, grafiske symboler eller konkreter. Omtrent halvparten av ASK-brukerne i Norge har utviklingshemning.

Den internasjonale interesseorganisasjonen i forbindelse med ASK heter ISAAC. Det er forkortelse for International Society for Augmentative and Alternative Communication. ISAAC Norge har et nettsted med mye informasjon om ASK. Informasjonen i avsnittet over er hentet derfra.

ISAACs medlemmer er brukere av ASK, pårørende og fagpersoner (logopeder, spesialpedagoger, ergoterapeuter, psykologer, leger, ingeniører m.fl.), institusjoner, firmaer og andre interesserte. Arbeid er også aktuelt for personer som bruker ASK.

ISAAC Norge deltar i prosjektet Digijobb som pågår fra 2017 til 2020. Målet er å gi tilpassede og meningsfylte arbeidsoppgaver til mennesker med bevegelses- og/eller kommunikasjonsnedsettelser. Prosjektet fokuserer på de som har behov for kompenserende hjelpemidler for å betjene en datamaskin.